Město sbírá žádosti o dotace na obnovu památek

Pardubice v příštím roce opět podpoří obnovu objektů v městské památkové rezervaci, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů. Do konce října oddělení strategického rozvoje magistrátu sbírá dotazníky od fyzických i právnických osob, které chtějí získat podporu z Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón pro rok 2013.

„Podmínkou účasti v programu je zaslání vyplněného anketního dotazníku programu pro rok 2013 na podatelnu magistrátu na Pernštýnském náměstí do 31.října letošního roku do17:00,“ řekla Lucie Šebková z oddělení strategického plánování pardubického magistrátu.

Program regenerace od roku 1992 napomáhá obnově kulturních památek v nejcennějších částech historických sídel, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Podle zásad ministerstva kultury je obec, která z něj chce čerpat státní dotace, povinna poskytnout fyzickým a právnickým osobám na rekonstrukce příspěvek minimálně deset procent a církvím 20 procent celkových nákladů. Stát může poskytnout až 50, církvím až 70 procent nákladů. Skutečná výše dotace se odvíjí od možností státního rozpočtu.
 
Město Pardubice si v posledních letech v rozpočtu vyčleňovalo na opravu památek milion korun ročně. V loňském roce z nich „poslalo“ do programu regenerace 560.000 korun, stát přispěl 400.000 korunami, sami vlastníci investovali do oprav skoro 1,25 milionu korun. Peníze napomohly k opravě osmi památkově chráněných objektů, z toho dva byly církevní. Stát se na obnově historických staveb podílet 16 procenty, u církevních objektů 23 procenty, město 20 procenty nákladů. Výjimkou byla oprava zdi kostela sv. Bartoloměje, kterou podemlela voda z Císařského náhonu, kterou financovalo město z 52 procent.
 
Pardubické staré město je městskou památkovou rezervací od roku 1964. V předešlých letech získala největší finanční podporu města v rámci programu regenerace obnova rozpadajícího se Kostelíčka. Barokní areál s kostelem Panny Marie Bolestné byl vystavěn v roce 1710 na místě původní dřevěné kapličky pardubickým stavitelem Jakubem Pešinou. S opravou Kostelíčka začala církev v roce 2006. Během tří let město přispělo na obnovu chátrající památky téměř 1,7 milionu korun, stát více než 400.000 korunami.